Stadgar

Stadgar för ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Antagna vid årsmöte den 12 april 1989.

Reviderade vid årsmöte den 19 februari 2002

och fastställda vid medlemsmöte den 4 september 2002.

§ 1  Föreningen, som bildades den 24 januari 1989 har till uppgift att stödja släkt- och bygdeforskning i första hand inom Alingsås kommun med omnejd. Föreningen är politiskt obunden.

§ 2 Medlemskap är öppet för alla, oavsett bostadsort som önskar verka för föreningens målsättning.

§ 3 För föreningen väljs en styrelse, som skall bestå av ordförande och minst sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen beslutar om föreningsmöten.

§ 4 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 5 Ordföranden kallar vid behov till sammanträde med styrelsen. Ordföranden företräder föreningen inför medlemmarna, allmänheten, myndigheter och massmedia i den mån detta inte uppdragits åt någon annan. Ordföranden tillser att fattade beslut verkställs. Sekreteraren sänder ut kallelser till möten och sammanträden, upprättar föredragslistor, för protokoll vid möten och sammanträden och sköter föreningens skriftväxling samt utarbetar verksamhetsberättelse för det gångna året i samråd med styrelsen. Kassören handhar föreningens ekonomi och svarar för dess bokföring, upprättar och vidmakthåller medlemsförteckning, inkasserar medlemsavgifter och upprättar bokslut som tillsammans med verifikationer överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet.

§ 6 Årsmöte hålles senast i Mars månad. Kallelse till årsmötet jämte föredragningslista och årsberättelse skall tillställas medlemmarna senast tre veckor i förväg. Andra föreningsmöten skall utlysas i så god tid som möjligt.

§ 7 Protokoll skall föras vid föreningsmöten och sammanträden, de skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden och en justerare.

§ 8 Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justerare för mötet
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. Redogörelse för föreningens bokslut
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för ett år
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på två år
 11. Val av två revisorer varav en sammankallande
 12. Val av revisorssuppleant
 13. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande samt en suppleant
 14. Förslag som väcks av styrelsen eller som av medlem ingivits till styrelsen senast två månader före årsmötet
 15. Beslut om medlemsavgift för det närmaste året

§ 9 Alla val sker öppet om ingen begär sluten omröstning.

Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock lotten.

§ 10 Om medlem trots påminnelse ej betalat medlemsavgift avförs vederbörande ur medlemsregistret vid halvårsskiftet juni/juli.

§ 11 Förslag till stadgeändring kan framläggas inför årsmötet av styrelsen eller av enskild medlem. Det skall för att vinna kraft antagas vid två föreningsmöten i följd med minst tre månaders mellanrum.

§ 12 Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, av vilka det senaste skall vara årsmöte.

Minst tre månader måste förflyta mellan mötena.

För beslut krävs minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet.

Föreningens tillgångar skall sedan alla skulder betalats, överlåtas till annan genealogisk förening eller offentligt arkiv eller bibliotek enligt sista mötets beslut.